Cykloklub Turzovka pozýva všetkých cyklistov - mladých, až po tých naozaj skúsených cyklistov na cyklistické podujatie určené širokej verejnosti - Spomienkovú cyklojazdu, ktorá sa v roku 2018 uskutoční v sobotu 25. augusta.
Spomienková cyklojazda je pravidelné pripomenutie si všetkých cyklistov, ktorí už nie sú medzi nami ...
Dĺžka trasy je 26 km, ktorú zvládnu naozaj všetci, ale ak sa nájdu aj takí, pre ktorých je to veľa, poďte aspoň do Klokočova a späť, čo je 13 km. Tešíme sa na vašu účasť. Bohatá tombola.
CYKLOKLUB TURZOVKA v spolupráci s mestom Turzovka usporiada SPOMIENKOVÚ CYKLOJAZDU

( za všetkých, ktorí mali radi cyklistiku )
Dátum a miesto: 25. august 2018 (SOBOTA),
Organizátor akcie: CYKLOKLUB TURZOVKA
Informácie:
František Papík, +421 915 817 479
Štefan Letavay, +421 905 358 252
Kancelária: V mieste štartu Parkovisko pred I-TRAN.
Prezentácia: V deň uskutočnenia akcie v mieste štartu od 11:45 do 12:45 hod !
Každý účastník mladší ako 15 rokov bude zapísaný len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
Štartovné: 3,- €, účastníci starší ako 15 rokov deti do 15 rokov 1,-€
Trať: Turzovka–I-Tran - Turzovka Predmier –Klokočov OÚ (obrátka skrátenej trasy) – Klokočov Hlavice – Olešná – Staškov železničný prejazd - Podvysoká –Turzovka – kruhový objazd – Turzovka – I-Tran.
Dĺžka trate: 26 km celý okruh. 13 km (obrátka v Klokočove cez námestie u obecného úradu)
Štart kategórií: Hromadný štart o 13:00 hod.
Vyhodnotenie: CHATA na BUKOVINE.
K účasti pozývame všetkých priaznivcov cyklistiky, rodičov s deťmi, mládež aj seniorov.
Hromadný štart sa uskutoční o 13:00 hod. pred areálom I-Tran v Turzovke, ďalej budeme pokračovať po spomínanej trase, každý podľa svojich možností. Predpokladaný dojazd posledného účastníka je cca o 14:45 hod.
Po dojazde do cieľa dostane každý účastník lístky na občerstvenie a tombolový lístok. O 15:30 prebehne losovanie cien tomboly.

Podmienky účasti:
Podujatie sa uskutoční sa každého počasia, v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu.
Podujatie sa koná za plnej cestnej premávky na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí.
Účastníci jazdia v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky nimi alebo ich vozidlami spôsobené škody. Účastníci sa zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom, v súvislosti s účasťou utrpenom úraze alebo nehode, na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľovi a ich zmocnencom. Beriem na vedomie, že v prípade úrazu nebudem klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej beriem na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Som uzrozumený (súhlasím) s podmienkami účasti a prihlasujem sa na vyššie uvedené podujatie. V prípade odstúpenia z pretekov a nenahlásenia svojho odstúpenia organizátorovi, znáša následky spojené s jeho hľadaním sám účastník.

Záverečné ustanovenie
Účastníci štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Každý účastník dostane občerstvenie a tombolový lístok.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny v prípade neočakávanej udalosti.
Akcia sa končí dojazdom posledného účastníka do cieľa.
Všetci účastníci sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov, polície a rešpektovať pravidlá premávky na cestných komunikáciách.
Každý účastník musí mať počas cyklistického podujatia na hlave ochrannú prilbu!
Spomienkovej jazdy sa zúčastňujú cyklisti s dobrým zdravotným stavom a súhlas s podmienkami štartu, potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

V Turzovke 10.08.2018

František Papík
predseda CK